Jesteś tutaj: Start / Rada Gminy

Rada Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

  Rada Gminy Dobrcz

  Kontakt:

  telefon: 52 364 80 26

  e-mail: usc@dobrcz.pl

 Przewodnicząca Rady Gminy - Halina Pietrzak

 Zastępca Przewodniczącego - Janusz Olech

 

 

 

Skład Rady Gminy na lata 2014 - 2018

Ramowy plan pracy komisji Rady Gminy Dobrcz na 2016 rok

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

Zadania rady gminy:

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Więcej informacji o pracy Rady Gminy znajda Państwo na stronie http://www.dobrcz.bip.net.pl/?c=209

Artykuły

Przejdź do - XIX sesja Rady Gminy Dobrcz
2 stycznia 2017

XIX sesja Rady Gminy Dobrcz

Koniec roku 2016 upłynął radnym Gminy Dobrcz bardzo pracowicie. 

Czytaj więcej o: XIX sesja Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - XVIII Sesja rady Gminy Dobrcz
9 grudnia 2016

XVIII Sesja rady Gminy Dobrcz

W dniu dzisiejszym 9 grudnia br., odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Dobrcz w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: XVIII Sesja rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Informacja o XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobrcz
28 listopada 2016

Informacja o XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobrcz

W dniu 29 listopada br. o godz. 09:00, odbędzie się XVII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz zwołana na wniosek Radnych Gminy Dobrcz, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Informacja o XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dobrcz
Przejdź do - Jubileusze pożycia małżeńskiego
15 listopada 2016

Jubileusze pożycia małżeńskiego

W dniu 14 i 15 listopada br. Odbyły się jubileusze par obchodzących 40 i 45 lecie pożycia małżeńskiego. Przez moment sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu gościła 50 par małżonków.

Czytaj więcej o: Jubileusze pożycia małżeńskiego
Przejdź do - Zaproszenie na sesję nadzwyczajną
14 listopada 2016

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną

Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala zaprasza na XVI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dobrcz w dniu 15 listopada o godz. 9:00, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na sesję nadzwyczajną