Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

4 grudnia 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrcz,

Prawdopodobnie już otrzymaliście Państwo drogą listową ulotkę, której zdjęcie prezentuję poniżej.

Niestety zmuszony jestem stwierdzić, iż postępowanie niektórych osób osiągnęło bardzo niski poziom. Mam nadzieję, że autor tych pomówień będzie miał chociaż trochę cywilnej odwagi i się ujawni.

Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY
28 listopada 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Wójt Gminy informuje, że przygotowany przez niego i przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na 2020 r. został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.

Z pozytywną opinią spotkał się również projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrcz obejmującej lata 2020-2030, oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Dobrcz w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

13 listopada 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję iż Rada Gminy Dobrcz na nadzwyczajnej sesji w dniu dzisiejszym przyjęła zaproponowane projekty uchwał dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 oraz dotyczącą budżetu gminy Dobrcz na rok 2019.

Tym samym zostały uporządkowane kwestie dotyczące m.in. zabezpieczenia środków finansowych na funkcjonowanie oświaty do końca 2019 r. oraz stworzono możliwość wydatkowania środków funduszy sołeckich.

Jednocześnie informuję, iż w związku z planowanym urlopem wypoczynkowym w dniu dzisiejszym przedłożyłem Radzie Gminy projekt budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY
4 listopada 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,

        W poczuciu odpowiedzialności, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji spowodowanej brakiem środków na wypłatę w pełnej wysokości wynagrodzeń dla pracowników oświaty za miesiąc listopad 2019 r., zmuszony zostałem do podjęcia doraźnej decyzji w tym zakresie.

Informuję, iż zapewniłem pełną wypłatę świadczeń należnych w dniu 4 listopada br. Odbyło się to jednak kosztem innych bieżących wydatków przeznaczonych na oświatę, które musiałem zabrać lub też dokonując przesunięć środków między jednostkami oświaty.

Podjęta decyzja jest jednorazowa i nie załatwia negatywnych skutków nie podjęcia przez Radę Gminy Dobrcz uchwały budżetowej. Na pokrycie kolejnych wypłat takiej możliwości już nie będzie.

        Dlatego też, jutro wystąpię o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, ponownie wnioskując o podjęcie stosownej uchwały, gwarantującej m.in. prawidłowe funkcjonowanie oświaty do końca bieżącego roku oraz możliwość wydatkowania środków funduszu sołeckiego. Mam nadzieję, że radni przemyśleli swoją decyzję i tym razem będą kierować się rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności, a nie innym względami.

                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                   Andrzej Berdych
                                                                                                                Wójt Gminy Dobrcz

29 października 2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dobrcz!
          Informuję, iż Rada Gminy na sesji w dniu 28.10.2019 r. stosunkiem głosów 8 do 7 bez merytorycznego uzasadnienia nie przyjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na rok 2019.

Godzinę wcześniej podczas posiedzenia Komisji, zarówno ja, jak i pracownicy komórek organizacyjnych udzielali pełnych wyjaśnień i projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Dlatego też nie przyjęcie uchwały na sesji Rady Gminy, bez merytorycznego uzasadnienia, uznaję jako przejaw braku odpowiedzialności radnych głosujących przeciw uchwale.

Można oczywiście nie zgodzić się z propozycjami, ale należy w takiej sytuacji dyskutować i szukać rozwiązań podczas posiedzenia komisji, a nie głosować przeciw, tylko dlatego, że ma się większość w Radzie.

Skutkiem nie przyjęcia uchwały jest m.in.

1)    niezgodność Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrcz na lata 2019-2029 z uchwałą budżetową na rok 2019,
2)    brak możliwości wypłaty wynagrodzeń pracownikom oświaty w najbliższym okresie płatności w pełnej wysokości,
3)    brak możliwości podpisania porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskim odnośnie drogi wojewódzkiej nr 244,
4)    brak możliwości wykorzystania funduszy sołeckich zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

          Zdając sobie sprawę z konieczności zwołania Sesji Nadzwyczajnej wystąpiłem do Przewodniczącej Rady o jednoznaczne określenie się co do oczekiwań Klubu Radnych Sołtysi Gminy Dobrcz oraz Klubu Radnych Niezależnych odnośnie zmian w budżecie na rok 2019 uwzględniając projekt  uchwały przygotowanej na sesję w dniu 28.10.2019 r. jak i jej uzasadnienie. O dalszych działaniach będę Państwa informował na bieżąco.                                                                                         

                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                   Andrzej Berdych
                                                                                                                Wójt Gminy Dobrcz