Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

29 maja 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
ostatecznie po 8 latach udało się opublikować w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego zaginione porozumienie z Gminą Bydgoszcz, dotyczące współpracy w zagospodarowaniu odpadów komunalnych a następnie zawrzeć stosowny aneks do tego porozumienia.
       Działania te ostatecznie pozwoliły podpisać umowę z PUK ,,CORIMP" na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy.
        Umowę podpisano na okres do 31.12.2021 roku i gwarantuje ona stabilność w zakresie gospodarki odpadami.
                                                                                                       Wójt Gminy Dobrcz
                                                                                                          Andrzej Berdych
22 maja 2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBRCZ

      Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 informuję, że działając jako organ prowadzący wraz z dyrektorami placówek oświatowych, po wnikliwym rozważeniu możliwości uruchomienia w dniu 25 maja placówek oświatowych i żłobka  podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 7 czerwca br.

     Zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dla uczniów nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    O dalszych działaniach, będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                        Wójt Gminy Dobrcz
 
                                                                                                            Andrzej Berdych