Jesteś tutaj: Start / Wójt Gminy

Wójt Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych

  Kontakt
  telefon: +48 (52) 364 80 10
  e-mail: wojt@dobrcz.pl

Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowaniem gminy na zewnątrz

Do innych obowiązków zaliczyć należy:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią,
 • ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

W zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:

 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 • dokonywanie wydatków budżetowych,
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 • udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Artykuły

Przejdź do - INFORMACJA WÓJTA GMINY
7 lipca 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Państwo,
w dniu wczorajszym na zaproszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza uczestniczyłem w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim.
Spotkanie miało miejsce w Nakielskim Ośrodku Kultury a jego przedmiotem był temat Funduszu Inwestycji Lokalnych i wręczenie promes potwierdzających wysokość środków finansowych dla naszej gminy.
                                                                          Andrzej Berdych
                                                                        Wójt Gminy Dobrcz

2 lipca 2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBRCZ

Szanowni Mieszkańcy,  

            na XX Sesji Rady Gminy Dobrcz  w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Gminy stosunkiem głosów 8 do 7 (głosowanie imienne poniżej)  nie udzieliła mi wotum zaufania.

            Punktem wyjścia do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania jest raport o stanie gminy. Podjęcie uchwały poprzedzone powinno być debatą nad raportem.  Wystąpienia zarówno mieszkańców, jak i radnych winny dotyczyć wyłącznie kwestii ujętych w obszernym materiale, jakim jest Raport o stanie Gminy Dobrcz w 2019 r.

W ramach wywołanej debaty nie zadano mi żadnego pytania, a także  nie odniesiono się do treści i spraw poruszanych w przedstawionym Raporcie, wobec czego nieudzielenie mi wotum zaufania traktuję jako polityczną manifestację. Odczytane przez radnego Bogdana Kaźmierczaka pismo nie stanowiło w żadnej mierze  nawiązania do ww. Raportu.

            Dokonana przez większość w Radzie Gminy ocena stanowi niestety również ocenę pracy wszystkich pracowników urzędu, którzy w żaden sposób na taką ocenę nie zasłużyli.

            Mimo, że nie zgadzam się z treścią pisma odczytanego przez radnego Bogdana Kaźmierczaka, uznaję decyzję tej grupy radnych, jednocześnie oczekując,  iż w przyszłym roku zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Rada Gminy podejmie uchwałę określającą szczegółowe wymogi co do raportu, abym mógł spełnić oczekiwania Rady.

                                                                                                          Andrzej Berdych
                                                                                                       Wójt Gminy Dobrcz

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBRCZ
2 lipca 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącym uciążliwości zapachowych powodowanych działalnością firmy POLFISH S.C. oraz w odpowiedzi na interwencję m.in. Urzędu Gminy w Dobrczu inspektorzy z WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę interwencyjną w miejscu prowadzenia działalności ww. podmiotu. W toku kontroli ustalono, że spółka nie posiada aktualnie uregulowanej strony formalno – prawnej w zakresie ochrony powietrza dla instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Co za tym idzie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ustalił termin wstrzymania działalności spółki do dnia 31.08.2020 roku.
Miejmy nadzieję, że temat nieprzyjemnego zapachu już do nas nie wróci.
                                                                                                       Andrzej Berdych
                                                                                                    Wójt Gminy Dobrcz

26 czerwca 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY WS. INWESTYCJI W TRZECIEWCU

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie na forum społecznościowym Klubu Radnych Sołtysów i Niezależnych pojawiały się nieuczciwe twierdzenia zarzucające Wójtowi złą wolę, ukrywanie i brak informacji nt. ewentualnego wydania warunków dla budowy spalarni zwłok Trzeciewcu. Zdecydowanie temu zaprzeczam i zarzucam tym radnym wyłącznie szkodzenie wizerunkowi wójta.

Inwestor bez jakiejkolwiek informacji i rozmowy z wójtem złożył w dniu 29.05.2020 r. wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni zwłok na terenie działki nr 143/4 obręb Trzeciewiec. Tego samego dnia spotkałem się z radnym i jednocześnie sołtysem Panem Edwardem Nawrockim ustając dalszą procedurę postępowania, zaczynając od wyznaczenia daty zebrania sołeckiego. W międzyczasie spotkałem się z inwestorem w obecności Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego Pana Rafała Modlisza oraz gminnego urbanisty Pana Pawła Łukowicza. Przedstawiliśmy inwestorowi swoje stanowisko, iż planowana inwestycja jest bardzo kontrowersyjna a tym samym niemożliwa do akceptacji. Poinformowano również o niepokojach wśród mieszkańców.

Ostatecznie, o czym chciałbym z przyjemnością poinformować, inwestor wycofał wspomniany wniosek. Tym samym sprawę należy uznać za pozytywnie załatwioną dla dobra mieszkańców.

                                                                                             Andrzej Berdych
                                                                                         Wójt Gminy Dobrcz

26 czerwca 2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY DOBRCZ DOTYCZĄCY OTWARCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BORÓWNIE I ŻŁOBKA GMINNEGO „KRAINA BOBASA”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci informuję, iż po wnikliwej analizie stanu przygotowania i spełniania wszystkich wymagań określonych w wytycznych GIS, MZ i MEN przez Żłobek Gminny i Przedszkole Samorządowe zdecydowaliśmy się wspólnie z dyrektorami na otwarcie placówek z dniem 1 lipca br.

Jednocześnie informuję, że dzieci, które uczęszczają do Punktów Przedszkolnych mogą korzystać z Przedszkola Samorządowego.

Ponadto przypominam, że należy przestrzegać wszelkich procedur związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                          Wójt Gminy Dobrcz
                                                                                             Andrzej Berdych